Kriteria penghakiman

Submitted by adminkikf on Sun, 03/03/2019 - 17:35

Berikut adalah kriteria pemarkahan untuk setiap kategori pertandingan sebagai panduan untuk peserta.

Kategori inovasi

TUMPUAN DAN KRITERIA PENILAIAN

PECAHAN MARKAH

IMPAK TINGGI (15 MARKAH)

1.1

Kolaborasi

5%

1.2

Inisiatif NBOS

5%

1.3

WOW Factor

5%

KREATIVITI (20 MARKAH)

2.1

Asli / Adaptasi

10%  atau 5%

2.2

Keselamatan

5%

2.3

Kekemasan

5%

EFISIEN (50 MARKAH)

3.1

Nilai Tambah pada Pengguna

10%

3.2

Mesra pengguna

10%

3.3

Penjimatan Masa

10%

3.4

Penjimatan Kos

10%

3.5

Peningkatan Produktiviti

10%

REPLIKASI (15 MARKAH)

4.1

Aplikasi di peringkat program /unit yang sama

5% atau

4.2

Aplikasi di peringkat program / unit lain

10% atau

4.3

Aplikasi oleh Kementerian atau agensi lain

15%

JUMLAH KESELURUHAN: 100 MARKAH

 

Kategori KIK

KRITERIA PEMILIHAN

SUB KRITERIA

WAJARAN

Latar belakang kumpulan & Penglibatan pihak pengurusan [4]

a.

Maklumat kumpulan (borang penyertaan) & Sokongan serta kelulusan pihak pengurusan tertinggi jabatan

4

Signifikan Pemilihan projek          [10]

a.

Kaitan dengan fungsi utama Jabatan/organisasi

1

b.

Mematuhi kehendak pelanggan dan pemegang taruh (stakeholder)

2

c.

Sejajar dengan agenda dan matlamat nasional

2

d.

Kaitan dengan keadaan dan ekosistem semasa

2

e.

Kaedah pemilihan projek dan analisis

2

f.

Penyataan Sasaran Outcome dan impak

1

Tindakan penyelesaian [23]

a.

Strategi Penyelesaian kreatif termasuk aplikasi penggunaan tools

8

b.

Penghasilan dan Pengujian Prototaip

8

c.

Perakuan daripada pihak bertauliah/pihak berkuasa

3

d.

Pelaksanaan Inovasi

4

4.1 Outcome projek          [35]

a.

Pencapaian Outcome dan Pembuktian

25

b.

Faedah sampingan (luar jangka)

10

4.2 Impak projek           [18]

a.

Penilaian Impak dan Pembuktian

14

b.

Faedah sampingan (luar jangka)

4

Potensi Pengembangan Inovasi

 [10]

a.

Tahap ketersediaan teknologi/ sistem/ proses

4

b.

Tahap Replikasi atau Pengkomersialan

6

Jumlah

100

Kategori QA

ELEMEN BAGI ISI KANDUNGAN TEKNIKAL / ELEMENTS FOR TECHNICAL CONTENT (80 marks)

Elemen yang dihakimi

Elements to be judged

Panduan pembahagian markah

Guide to mark allocation

Markah

Marks

(HSA/DSA project)

Markah

Marks

(NIA-project)

Pemilihan peluang untuk penambahbaikan (Masalah yang digariskan)

 

Selection of opportunities for improvement          

(Outline of Problem)

Apakah peluang penambahbaikan? (apakah masalah Kualiti itu?)

What is the opportunity for improvement?                                                             (What is the quality problem?)

5

5

Penerangan ringkas konteks kajian

(Penerangan proses kerja dsb, yang mana berkenaan bagi memperkenalkan projek)

Brief description of context
(Description of the physical work process, etc. where relevant, to introduce the project)

Mengapa peluang penambahbaikan itu dipilih?

(Mengapa masalah itu dipilih?)

Why is this opportunity for improvement chosen?                                            

(Why is this problem chosen?)

Apakah yang cuba dicapai?

What are you trying to accomplish?

Pengukuran utama penambahbaikan

 

Key Measures for improvement

Apakah yang terkandung dalam penambahbaikan?

What would constitute improvement?

5

0

Bagaimana anda mengukur/menilai peluang penambahbaikan?

(Bagaimana anda mengukur/ menilai masalah?)

How did you measure/assess the opportunity for improvement?   

(How did you measure/assess the problem?)                     

Bukti-bukti bagi menyokong pemilihan pengukuran utama

Evidence to support choice of the measures

Proses pengumpulan maklumat

 

Process of gathering information

Kaedah dan alat yang digunakan untuk mengukur peluang penambahbaikan

(Kaedah dan alat yang digunakan untuk menilai maslah)

Methods and tools used to assess the opportunity for improvement 
(Methods and tools used to assess the problem)
           

15

15

Analisis dan interpretasi

 

Analysis and interpretation

Apakah factor-faktor yang dianggap dapat menyumbang kepada peluang penambahbaikan?

(Apakah faktor-faktor yang dianggap mungkin boleh menyumbang kepada wujudnya masalah ini?)

What are the perceived factors that could contribute to opportunity for improvement?
(What are the perceived factors that might have contributed to the existence of this problem?)
 

15

15

 

Apakah keputusannya?

What were the results?

Apakah yang ditunjukkan oleh keputusan berkenaan peluang penambahbaikan?

(Apakah yang ditunjukkan oleh keputusan berkenaan masalah?)

What did the results tell you of the opportunity for improvement? 
(What did the results tell you of the problem?)
                                   

Strategi penambahbaikan

 

Strategy for change

Apakah perubahan sebenar dan/atau inovasi yang diadakan?

What actual changes and/or innovation were made?

16

16

Bagaimanakah perubahan dan/atau inovasi diadakan?

How were these changes and/or innovation implemented?

Siapakah terlibat dalam perubahan dan/atau proses inovasi tersebut?

Who was or were involved in the change and/or innovation process?

Kesan penambahbaikan

 

Effects of change

Bagaimana perubahan dan/atau inovasi tersebut membawa ke arah penambahbaikan, termasuk penjimatan kos?

How did the changes and/or innovation lead to improvement, including cost saving?

17

17

Bagaimana anda tahu bahawa penambahbaikan telah berlaku?

How did you know that improvement had taken place?

Apakah yang telah anda capai?

What have you achieved?

Apakah yang telah anda pelajari?

What have you learned?

Langkah seterusnya

 

The next step

Bagaimana anda akan membawa projek ini ke depan?

How will you take this forward?

7

7

Ciri-ciri bagi nilai tambahan (bagi projek NIA)

 

Value added features (only for NIA project)

Kreativiti dan inovasi spesifik dalam pengumpulan data, analisis dan strategi untuk perubahan

Specific creativities and innovations in data collection, analysis and strategies for change

0

5

JUMLAH MARKAH BAGI ISI KANDUNGAN TEKNIKAL TOTAL MARKS FOR TECHNICAL CONTENT

80

 80

TEKNIK PEMBENTANGAN / PRESENTATION TECHNIQUE (20 MARKS)

Elemen yang dihakimi

Elements to be judged

Panduan pembahagian markah

Guide to mark allocation

Markah

Marks

(HSA/DSA project)

Markah

Marks

(NIA-project)

Slaid/Poster

 

Slides / Poster

Boleh difahami dengan sendiri, grafik, skim warna, saiz huruf yang sesuai dan aliran pembentangan yang teratur dan logik.

Self-explanatory, easily understood, appropriateness of graphic ,colour scheme and font size,  smooth and logical flow of presentation etc.

15

15

Pembentangan

 

Presentation

Pembentangan yang jelas dan keupayaan pembentang dalam menunjukkan tahap pemahaman yang bagus tentang projek (termauk keupayaan menjawab soalan yang dikemukakan oleh hakim-hakim).

Clarity and ability of the presenter to demonstrate good understanding about the project(including the ability to respond to questions posed by the judges)

5

5

JUMLAH MARKAH BAGI TEKNIK PEMBENTANGAN TOTAL MARKS FOR TECHNIQUE PRESENTATION

20

20