Kategori pertandingan

Kategori yang akan dipertandingkan

QA Oral

QA Lisan

QA Poster

QA Poster

KIK Penciptaan

KIK Horizon Baru (Penciptaan)

KIK Penambahbaikan

KIK Horizon Baru (Penambahbaikan)

Inovasi Produk

Inovasi Produk

INovasi Teknologi

Inovasi Teknologi

Inovasi Perkhidmatan

Inovasi Perkhidmatan

Inovasi Proses

Inovasi Proses